POLSKIE STOWARZYSZENIE REMARKETINGU

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000862025
Numer REGON: 387242795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45806/20/599]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-10-06 do dziś
3. NazwaPOLSKIE STOWARZYSZENIE REMARKETINGU2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. DERENIOWA nr domu 60 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu101.05.2020 R., ZMIENIONO 19.08.2020 R. W ZAKRESIE §2 UST. 62020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD STOWARZYSZENIA2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRANASZCZYK2020-10-06 do dziś
2. ImionaRYSZARD RADOSŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPANIA2020-10-06 do dziś
2. ImionaARTUR WOJCIECH2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAŁASZ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIERZYŃSKA FRANASZCZYK2020-10-06 do dziś
2. ImionaELWIRA JOLANTA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHELEMEJKO2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKA2020-10-06 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-10-06 do dziś
258 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-10-06 do dziś
358 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2020-10-06 do dziś
482 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-06 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów