BOLSMED ZDZIESZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000861867
Numer REGON: 385693401
Numer NIP: 9970160542
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392064/22/850]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOLSMED ZDZIESZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA2020-10-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat WIERUSZOWSKI gmina BOLESŁAWIEC miejscowość BOLESŁAWIEC2020-10-01 do dziś
2. Adresmiejscowość BOLESŁAWIEC ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 6 kod pocztowy 98-430 poczta BOLESŁAWIEC kraj POLSKA 2020-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.08.2020 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2020-10-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW DNIU 03.08.2020 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW BOLSMED SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWZIĘŁO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU BOLSMED SP. Z O.O. W BOLSMED ZDZIESZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA NA PODSTAWIE ART. 551 K.S.H - AKT NOTARIALNY REP. A NR 3680/2020 NOTARIUSZ G. GAWIOR Z KN W ŁODZI ZASTĘPOWANY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO W. WÓJCIKA2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBOLSMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000827076 2020-10-01 do dziś
5. Numer REGON3856934012020-10-01 do dziś
6. Numer NIP99701605422020-10-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIESZYŃSKI2020-10-01 do dziś
2. ImionaMARCIN CESAR2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIESZYŃSKA2020-10-01 do dziś
2. ImionaJOANNA DANUTA2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2020-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIESZYŃSKI2020-10-01 do dziś
2. ImionaMARCIN CESAR2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZDZIESZYŃSKA2020-10-01 do dziś
2. ImionaJOANNA DANUTA2020-10-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2020-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-10-01 do dziś
286 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2020-10-01 do dziś
386 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów