INTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000861537
Numer REGON: 387096276
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2023-03-13
Sygnatura akt[RDF/472078/23/199]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość SZCZYGLICE2022-07-29 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZYGLICE ulica UL. JUTRZENKI nr domu 26 kod pocztowy 67-210 poczta SZCZYGLICE kraj POLSKA 2022-07-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 25.08.2020 R., REP. A NR 5669/2020, NOTARIUSZ ALEKSANDRA KOLIŃSKA-KLONOWSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOGOWIE, RYNEK 81.2020-09-23 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.06.2022R., REP A NR 4880/2022, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRĘ KOLIŃSKĄ - KLONOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GŁOGOWIE, RYNEK 81, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.2022-07-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:JEDEN UDZIAŁ2020-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOCH2020-09-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2020-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEDA LOCH2020-09-23 do dziś
2. ImionaALICJA2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2020-09-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.2020-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOCH2020-09-23 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2020-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-09-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-23 do dziś
247 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-23 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-23 do dziś
458 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-09-23 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-09-23 do dziś
685 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2020-09-23 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-23 do dziś
886 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-23 do dziś
996 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ2020-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.03.2021 okres OD 25.08.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
2data złożenia 19.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
3data złożenia 13.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 25.08.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 25.08.2020 DO 31.12.20202021-03-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-19 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów