GRYF HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000861514
Numer REGON: 387106477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-24
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2022-08-03
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/11344/22/277]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYF HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina RUMIA miejscowość RUMIA2020-09-24 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIA ulica UL. KAZIMIERSKA nr domu 10 B kod pocztowy 84-320 poczta RUMIA kraj POLSKA 2020-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 SIERPNIA 2020 R., REPERTORIUM A NR 1716/2020, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM BŁAŻEJEM SZULCEM PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO NR 10/3 W GDYNI.2020-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2020-09-24 do dziś
2. ImionaANNA2020-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2020-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKARUK2020-09-24 do dziś
2. ImionaMONIKA ALEKSANDRA2020-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ2020-09-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2020-09-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARANOWSKA2022-08-03 do dziś
2. ImionaANNA2022-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-24 do dziś
243 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-09-24 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-09-24 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-09-24 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-09-24 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-09-24 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-09-24 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-09-24 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów