HISCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000861392
Numer REGON: 387218242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/15934/20/840]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHISCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYCH gmina WAŁBRZYCH miejscowość WAŁBRZYCH2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WAŁBRZYCH ulica UL. MŁYNARSKA nr domu 29 kod pocztowy 58-300 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.07.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY EMILIA MICHAJLUK-PIASECKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA DR WIESŁAWY BOĆ-MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA DR WIESŁAWA BOĆ-MAZUR WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 POK. 207, REPERTORIUM A NUMER 8695/20202020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SIEDEMSET ZŁOTYCH)2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESTĄT ZŁOTYCH)2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTCZAK2020-10-06 do dziś
2. ImionaARTUR2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET PIĘĆDZIESTĄT ZŁOTYCH)2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaPIOTR PAWEŁ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARTCZAK2020-10-06 do dziś
2. ImionaARTUR2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2020-10-06 do dziś
285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2020-10-06 do dziś
372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-10-06 do dziś
472 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-10-06 do dziś
571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-10-06 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-06 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-10-06 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-10-06 do dziś
962 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów