MASHAV HAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000861265
Numer REGON: 387091110
Numer NIP: 5252836835
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-06-01
Sygnatura akt[RDF/385201/22/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMASHAV HAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZIELNA nr domu 37, BUD. C nr lokalu XII PIĘTRO kod pocztowy 00-108 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2022-01-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2020 R., REP. A NR 3032/2020, NOTARIUSZ JOANNA NOWACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-09-22 do dziś
228.10.2020R., REP. A NR 8344/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA DZIAŁAJĄCA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA ADAMA SUCHTY, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ W WARSZAWIE, ZMIANA CAŁOŚCI UMOWY SPÓŁKI2020-12-16 do dziś
3W DNIU 16.11.2021 R. PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM KOPCZYŃSKIM W JEGO KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. TWARDEJ 18 W WARSZAWIE ZA NUMEREM REPERTORIUM 41734/2021 ZMIENIONO § 16 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.2022-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMASHAV MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1017413272020-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000499995 2020-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2020-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE: (I) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB (II) JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z PROKURENTÓW SPÓŁKI LUB (III) DWÓCH PROKURENTÓW SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2022-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEIZENBERG2020-12-16 do dziś
2. ImionaTOMER2020-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOROWIECKI2020-12-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KAZIMIERZ2020-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPIETRZAK2022-01-18 do dziś
2. ImionaJACEK MAREK2022-01-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-01-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryŁĄCZNA2022-01-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-12-16 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-16 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-12-16 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-12-16 do dziś
541 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-12-16 do dziś
643 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.06.2022 okres OD 22.09.2020 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 22.09.2020 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 22.09.2020 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 22.09.2020 DO 31.12.20212022-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów