HI-TECH HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000861262
Numer REGON: 387223869
Numer NIP: 5252838403
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-02
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-05-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17453/21/721]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-10-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHI-TECH HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA2020-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-02 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWY ŚWIAT nr domu 33 nr lokalu 13 kod pocztowy 00-029 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.08.2020 R., REP. A NR 6416/2020, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2020-10-02 do dziś
227.01.2021 R., REP.A NR 931/2021, NOTARIUSZ IWONA MIELOCH, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §4 STATUTU.2021-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-02 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2020-10-02 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002021-05-12 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2021-05-12 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2020-10-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002021-05-12 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO PRAWA GŁOSU, KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU2021-05-12 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-10-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANIAK2020-10-02 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARCZYK2020-10-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-10-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDĄBROWSKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW HENRYK2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
21. NazwiskoKANIA2020-10-02 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANNA2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
31. NazwiskoNOWICKI2020-10-02 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW KAZIMIERZ2020-10-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoDURYS2021-03-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2021-03-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-03-17 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2021-03-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-10-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-10-02 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-10-02 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-10-02 do dziś
445 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2020-10-02 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-02 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-02 do dziś
749 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-10-02 do dziś
868 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-10-02 do dziś
977 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów