CUBCRAFTERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000861121
Numer REGON: 387086579
Numer NIP: 8971883549
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-22
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[RDF/407716/22/589]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBCRAFTERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-09-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 16 nr lokalu 101 kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.09.20202020-09-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-09-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKI2020-09-22 do dziś
2. ImionaKAMIL KONRAD2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2020-09-22 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DANIEL2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIAK2020-09-22 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-22 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-22 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-22 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1000 ZŁ2020-09-22 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBCRAFTERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868866972020-09-22 do dziś
4. Numer KRS0000857359 2020-09-22 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-09-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCUBCRAFTERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868866972020-09-22 do dziś
4. Numer KRS0000857359 2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2020-09-22 do dziś
230 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2020-09-22 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2020-09-22 do dziś
433 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2020-09-22 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-09-22 do dziś
652 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2020-09-22 do dziś
771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-09-22 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-09-22 do dziś
977 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2022 okres OD 09.09.2020 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 09.09.2020 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów