A.GERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000860903
Numer REGON: 387081317
Numer NIP: 8431623112
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-21
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2023-10-19
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/15955/23/892]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.GERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość CZŁUCHÓW2020-09-21 do dziś
2. Adresmiejscowość CZŁUCHÓW ulica UL. ZAMKOWA nr domu 15A kod pocztowy 77-300 poczta CZŁUCHÓW kraj POLSKA 2020-09-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSKLEP@AGERAONLINE.PL2020-09-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.AGERAONLINE.PL2020-09-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.2020 R.2020-09-21 do dziś
211.09.2023 R. , ZMIANA § 42023-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĄŻLEWSKA2020-09-21 do dziś
2. ImionaAGATA2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĄŻLEWSKI2020-09-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ DAMIAN2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĄŻLEWSKA2020-09-21 do dziś
2. ImionaAGATA2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRĄŻLEWSKI2020-09-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ DAMIAN2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy132 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH2020-09-21 do dziś
247 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-09-21 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-09-21 do dziś
447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-09-21 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-09-21 do dziś
666 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2020-09-21 do dziś
795 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII2020-09-21 do dziś
895 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-09-21 do dziś
946 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2023-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2022 okres OD 21.09.2020 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
2data złożenia 18.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.09.2020 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.09.2020 DO 31.12.20212022-07-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów