PROPAK ARKADIUSZ KLIMKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000860840
Numer REGON: 387205972
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/23927/20/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPROPAK ARKADIUSZ KLIMKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2020-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica UL. BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO nr domu 126 kod pocztowy 91-041 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 14.08.2020 R., NASTĘPNIE ZMIENIONA W DNIU 09.09.2020 R. W ZAKRESIE TREŚCI § 22020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCERZ2020-10-05 do dziś
2. ImionaPATRYCJA NATALIA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZER2020-10-05 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-05 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-10-05 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKIEWICZ2020-10-05 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-10-05 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH WSPÓLNIKÓW2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCERZ2020-10-05 do dziś
2. ImionaPATRYCJA NATALIA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLSZER2020-10-05 do dziś
2. ImionaPAULINA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMKIEWICZ2020-10-05 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-10-05 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-10-05 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-10-05 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-05 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-10-05 do dziś
696 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-05 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-10-05 do dziś
810 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2020-10-05 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów