GRUPA WZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-01 godz. 00:53:33
Numer KRS: 0000860834
Numer REGON: 387064483
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[RDF/376766/22/872]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA WZK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina NIEMODLIN miejscowość MAGNUSZOWICZKI2020-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość MAGNUSZOWICZKI nr domu 25B kod pocztowy 49-156 poczta GRACZE kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.09.2020R., NOTARIUSZ RENATA PELEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 9788/20202020-09-18 do dziś
218.02.2022R., REP. A NR 905/2022, NOTARIUSZ IWONA ŁACNA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY MONIKI BARCZUK, IWONY ŁACNEJ SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU - ZMIENIONO § 6 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2022-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYLA2020-09-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ GRZEGORZ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZOS2020-09-18 do dziś
2. ImionaMAREK FRANCISZEK2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-09-18 do dziś
2. ImionaDAMIAN JOACHIM2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCKA2020-09-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCKA ZYLA2020-09-18 do dziś
2. ImionaPAULINA ANNA2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2020-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOCKA2020-09-18 do dziś
2. ImionaMATEUSZ PAWEŁ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaZYLA2020-09-18 do dziś
2. ImionaKORNEL MELCHIOR2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2020-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-18 do dziś
210 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-09-18 do dziś
301 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2020-09-18 do dziś
401 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU2020-09-18 do dziś
510 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2020-09-18 do dziś
610 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2020-09-18 do dziś
701 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2020-09-18 do dziś
801 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2020-09-18 do dziś
901 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów