GRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000860811
Numer REGON: 387270774
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/50614/20/568]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2020-10-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA ANG SPÓŁKA AKCYJNA2020-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. JÓZEFA PIUSA DZIEKOŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.08.2020R., REP. A NR 43783/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY KONRAD TULEJ DZIAŁAJĄCY W IMIENIU NOTARIUSZA AGNIESZKI STEFAŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA STEFAŃSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-05 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?TAK2020-10-05 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-05 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁDZIELNI PRACY „ANG SPÓŁDZIELNIA” W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ W TRYBIE ART. 203E I NASTĘPNYCH USTAWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU WSZCZĘCIA PROCESU PRZEKSZTAŁCENIA, TJ. W DNIU 7 CZERWCA 2019 R. NA PODSTAWIE UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ANG SPÓŁDZIELNIA Z DNIA 7 CZERWCA 2019 R. WSZCZYNAJĄCEJ PROCES PRZEKSZTAŁCENIA ORAZ UCHWAŁY Z DNIA 26 CZERWCA 2020 R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ANG SPÓŁDZIELNIA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA ANG SPÓŁDZIELNI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaANG SPÓŁDZIELNIA,2020-10-05 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-05 do dziś
3. Numer w rejestrze0000364515 2020-10-05 do dziś
5. Numer REGON1425865992020-10-05 do dziś
6. Numer NIP52524891152020-10-05 do dziś
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1883962,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji18839622020-10-05 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1883962,00 ZŁ2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisja akcji
Brak wpisów
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2020-10-05 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (SŁOWNIE: DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRACOWNICZYCH ORAZ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZAWIERANIEM I ROZWIĄZYWANIEM UMÓW O DZIEŁO ORAZ UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY O ZLECENIU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK GOCŁAWSKI2020-10-05 do dziś
2. ImionaARTUR ZBIGNIEW2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDMOWSKA2020-10-05 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BEATA2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZADU2020-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASEK2020-10-05 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGAJÓR2020-10-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-05 do dziś
21. NazwiskoCZYŻAK2020-10-05 do dziś
2. ImionaARTUR2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-05 do dziś
31. NazwiskoCYBULSKI2020-10-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ PAWEŁ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2020-10-05 do dziś
262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-10-05 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-10-05 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-05 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-10-05 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-10-05 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-10-05 do dziś
870 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-10-05 do dziś
982 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów