ENCO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000860551
Numer REGON: 387060019
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-18
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373818/22/64]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCO PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-09-18 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. NOWOWIEJSKA nr domu 42/44 nr lokalu 5 kod pocztowy 50-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.08.2020 R., NOTARIUSZ BEATA KARWACKA-SIARKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KS. KONSTANTEGO DAMROTA 26A LOK. LU1, REP. A NR 3282/2020.2020-09-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2020-09-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH IRENEUSZ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2020-09-18 do dziś
2. ImionaDAWID2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.500 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2020-09-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2020-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2020-09-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWARC2020-09-18 do dziś
2. ImionaWOJCIECH IRENEUSZ2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASKOWSKI2020-09-18 do dziś
2. ImionaDAWID2020-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-09-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy174 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-09-18 do dziś
246 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-09-18 do dziś
346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2020-09-18 do dziś
446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2020-09-18 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-09-18 do dziś
646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-18 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-18 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-09-18 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2022 okres OD 18.09.2020 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.09.2020 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 18.09.2020 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów