TANDEM-BUD ANDLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000860274
Numer REGON: 387044300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-08-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/25632/23/751]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANDEM-BUD ANDLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ nr domu 194 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-302 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.09.2020R.2020-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHERENKO2020-09-16 do dziś
2. ImionaANDRII2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500,00 PLN2020-09-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500,00 PLN2020-09-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500,00 PLN2020-09-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859111922020-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000837382 2020-09-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaANDLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3859111922020-09-16 do dziś
4. Numer KRS0000837382 2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOBIKAU2020-09-16 do dziś
2. ImionaDZIANIS2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-16 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-09-16 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-09-16 do dziś
410 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2020-09-16 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-16 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-16 do dziś
749 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-09-16 do dziś
856 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2020-09-16 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.03.2023 okres OD 16.09.2020 DO 30.04.20212023-03-21 do dziś
2data złożenia 21.03.2023 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-03-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2020 DO 30.04.20212023-03-21 do dziś
2OD 01.05.2021 DO 31.12.20212023-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-08-022023-08-17 do dziś