BLUE OXYGEN LTD

Stan na dzień 2020-12-02 godz. 16:08:32
Numer KRS: 0000860271
Numer REGON: 387560822
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-17
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/27759/20/434]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-11-17 do dziś
3. NazwaBLUE OXYGEN LTD2020-11-17 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejBLUE OXYGEN LTD PRIVATE LIMITED2020-11-17 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMPANIES HOUSE 117146352020-11-17 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-17 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-11-17 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 47 kod pocztowy 02-622 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-11-17 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość LEEDS ulica SWARCLIFFE AVENUE nr domu 134 nr lokalu kod pocztowy LS14 5NH poczta LEEDS 2020-11-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuRADA DYREKTORÓW2020-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY Z DYREKTORÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANKOWSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ RAFAŁ2020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-11-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIATOWSKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-11-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoJANKOWSKI2020-11-17 do dziś
2. ImionaTOMASZ RAFAŁ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL711118000302020-11-17 do dziś
21. NazwiskoPONIATOWSKA2020-11-17 do dziś
2. ImionaMONIKA2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL791104093422020-11-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-17 do dziś
269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-11-17 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-11-17 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-11-17 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-11-17 do dziś
638 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-11-17 do dziś
746 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2020-11-17 do dziś
846 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-11-17 do dziś
946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów