BUILDING SOLUTIONS NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-17 godz. 12:22:35
Numer KRS: 0000860245
Numer REGON: 387041097
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-09-16
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/22934/20/634]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUILDING SOLUTIONS NETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ2020-09-16 do dziś
2. Adresmiejscowość ZGIERZ ulica UL. HOŻA nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA 2020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 13.07.2020 R., BEATA SŁOWIK ZASTĘPCA MAGDALENY PRONIEWICZ - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 2072/2020.2020-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMALSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaPIOTR STEFAN2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁOTYCH2020-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLEŃSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁOTYCH2020-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAVČENKO2020-09-16 do dziś
2. ImionaOLEG2020-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2020-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACEVIČ2020-09-16 do dziś
2. ImionaJAROSLAV2020-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH2020-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-16 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGIER2020-09-16 do dziś
2. ImionaCEZARY SZYMON2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH2020-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100 000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), NATOMIAST POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURKOWSKA2020-09-16 do dziś
2. ImionaIRENA DOROTA2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoMAGIER2020-09-16 do dziś
2. ImionaCEZARY SZYMON2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-16 do dziś
21. NazwiskoSMOLEŃSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-09-16 do dziś
243 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-09-16 do dziś
343 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2020-09-16 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-09-16 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-09-16 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-09-16 do dziś
743 31 Z TYNKOWANIE2020-09-16 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-16 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów