STREET ART DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000860029
Numer REGON: 387218118
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/15499/20/266]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSTREET ART DIVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. POMORSKA nr domu 56A kod pocztowy 70-812 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LIPCA 2020 R., NOTARIUSZ MONIKA MANIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP. A NR 4933/2020.2020-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALAREWICZ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUMAJ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLIŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAKUB2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 2.000,00 ZŁ (DWÓCH TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZUMAJ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKLIŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAKUB2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALAREWICZ2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-10-06 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2020-10-06 do dziś
315 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2020-10-06 do dziś
422 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2020-10-06 do dziś
532 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2020-10-06 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-06 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-10-06 do dziś
852 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-10-06 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów