ENER SOLAR OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-19 godz. 01:16:59
Numer KRS: 0000859931
Numer REGON: 387015250
Numer NIP: 7591752220
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-10-23
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/9037/20/411]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENER SOLAR OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA2020-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA ulica UL. LUBIEJEWSKA nr domu 69 kod pocztowy 07-300 poczta OSTRÓW MAZOWIECKA kraj POLSKA 2020-10-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.09.2020 R. W KN RADOSŁAWA KRUPY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ, REP. A NR 7992/20202020-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENER SOLAR OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3867259422020-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000854091 2020-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUCHNOWSKI2020-09-14 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-09-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-09-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH2020-09-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENER SOLAR OZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3867259422020-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000854091 2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-09-14 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-09-14 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-09-14 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-09-14 do dziś
546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-09-14 do dziś
647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-14 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-09-14 do dziś
866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-09-14 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów