TAM-BUD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000859927
Numer REGON: 387021901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2024-02-15
Sygnatura akt[RDF/581024/24/973]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAM-BUD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2020-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość RZESZÓW ulica UL. LUCJANA SIEMIEŃSKIEGO nr domu 14 kod pocztowy 35-234 poczta RZESZÓW kraj POLSKA 2020-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.09.2020 R.2020-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDZIK2020-09-14 do dziś
2. ImionaMATEUSZ ALEKSANDER2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTWARDZIK2020-09-14 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej20000,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego20000,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego20000,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAM-BUD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3867923292020-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000855390 2020-09-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAM-BUD SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3867923292020-09-14 do dziś
4. Numer KRS0000855390 2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-09-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-14 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-09-14 do dziś
342 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2020-09-14 do dziś
442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-14 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2020-09-14 do dziś
643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2020-09-14 do dziś
743 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2020-09-14 do dziś
843 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2020-09-14 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2020-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.02.2024 okres OD 14.09.2020 DO 31.12.20212024-02-15 do dziś
2data złożenia 15.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.09.2020 DO 31.12.20212024-02-15 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-12-012023-02-08 do dziś