CURATED PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000859432
Numer REGON: 387151087
Numer NIP: 9512507847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-06-07
Sygnatura akt[RDF/296328/21/60]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCURATED PAPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WAWRZYŃCA SUROWIECKIEGO nr domu 4 nr lokalu 406 kod pocztowy 02-785 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.2020 R.2020-09-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBNIAK GOCŁAWSKA2020-09-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYKOWSKA2020-09-28 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-09-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 650,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-09-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĘBNIAK GOCŁAWSKA2020-09-28 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZYKOWSKA2020-09-28 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2020-09-28 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2020-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-09-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-09-28 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-28 do dziś
358 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2020-09-28 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2020-09-28 do dziś
518 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2020-09-28 do dziś
674 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2020-09-28 do dziś
790 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-09-28 do dziś
847 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-28 do dziś
985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2021 okres OD 08.09.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2020 DO 31.12.20202021-06-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów