SPÓŁDZIELNIA TRADIČNE DRUŽSTVO ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2020-10-17 godz. 13:55:19
Numer KRS: 0000859366
Numer REGON: 387251044
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-06
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/21722/20/238]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-10-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA TRADIČNE DRUŽSTVO ODDZIAŁ W POLSCE2020-10-06 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejTRADIČNE DRUŽSTVO SPÓŁDZIELNIA2020-10-06 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoOBCHODNU REGISTER 519 SĄD REJONOWY W BAŃSKIEJ BYSTRZYCY2020-10-06 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGSŁOWACJA2020-10-06 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-10-06 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość KRAKÓW ulica UL. KAMIENNA nr domu 21 kod pocztowy 31-403 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj SŁOWACJA jednostka podziału terytorialnego ZVOLEN miejscowość ZVOLEN ulica J. KRÁĽA nr domu 21 nr lokalu kod pocztowy 96001 poczta ZVOLEN 2020-10-06 do dziś
4. Adres poczty elektronicznejINFO@TD-COOP.EU2020-10-06 do dziś
5. Adres strony internetowejWWW.TD-COOP.EU2020-10-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyW IMIENIU SPÓŁDZIELNI DZIAŁA PREZES W RAMACH WYDZIELONYCH UPRAWNIEŃ OKREŚLONYCH W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM LUB INNYCH WŁAŚCIWYCH PRZEPISACH WEWNĘTRZNYCH I UMOWACH. KIEDY CZYNNOŚĆ PRAWNA WYMAGA FORMY PISEMNEJ TO PODPIS SKŁADA PREZES LUB WICEPREZES I INNY CZŁONEK ZARZĄDU.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIGANEK2020-10-06 do dziś
2. ImionaMARTIN2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUKACOVA2020-10-06 do dziś
2. ImionaZUZANA2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIGANEKOVA2020-10-06 do dziś
2. ImionaMARTINA2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAGORA2020-10-06 do dziś
2. ImionaPETER2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJSZA2020-10-06 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIZEROWA2020-10-06 do dziś
2. ImionaĽUBICA2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAVLACKA2020-10-06 do dziś
2. ImionaJOSEF2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA KONTROLNA2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVOLCEK2020-10-06 do dziś
2. ImionaMILAN2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaALEXANDERCIK2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAVOL2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUJDOS2020-10-06 do dziś
2. ImionaMARIAN2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoBOJSZA2020-10-06 do dziś
2. ImionaARTUR ADAM2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POŚREDNICTWO W ZAKRESIE HANDLU, USŁUG, PRODUKCJI2020-10-06 do dziś
273 1 USŁUGI REKLAMOWE2020-10-06 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2020-10-06 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-10-06 do dziś
577 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2020-10-06 do dziś
677 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2020-10-06 do dziś
781 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-10-06 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-06 do dziś
968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów