TEATRALNA APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000859268
Numer REGON: 387023202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-10-22
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/23755/21/549]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTEATRALNA APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE gmina SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE miejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE2020-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ulica UL. FITZNERÓW nr domu 1 kod pocztowy 41-100 poczta SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE kraj POLSKA 2020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.09.20202020-09-15 do dziś
213.08.2021 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 8773/2021 NOTARIUSZ MARTA WRÓBEL KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. GLIWICKIEJ 9/1. ZMIANY: UCHYLENIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU - STANOWIĄCYM JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY SPÓŁKI2021-10-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMRAUS2020-09-15 do dziś
2. ImionaPAULINA JADWIGA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUSZCZAŁO2021-10-22 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARKOSZ2021-10-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-10-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ2021-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOMRAUS2020-09-15 do dziś
2. ImionaPAULINA JADWIGA2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPUSZCZAŁO2020-09-15 do dziś
2. ImionaMARIUSZ PIOTR2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-09-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-15 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-09-15 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2020-09-15 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2020-09-15 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-15 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-15 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-09-15 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2020-09-15 do dziś
970 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów