HIGH HOPE SUPPLYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-18 godz. 16:20:47
Numer KRS: 0000859190
Numer REGON: 387050848
Numer NIP: 7822886743
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-17
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-12-11
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/29806/20/869]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH HOPE SUPPLYCHAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-09-17 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OS. ORŁA BIAŁEGO nr domu 3 nr lokalu 62 kod pocztowy 61-251 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129-06-2020 R., NOTARIUSZ NATALIA NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 4253/2020. 10-08-2020 R., NOTARIUSZ NATALIA NIECEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA PAULINA JABŁOŃSKA, NATALIA NIECEWICZ SPÓŁKA CYWILNA, 61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 1/14, REP. A NR 5720/2020. ZMENIONO § 14A UST. 2 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2020-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH HOPE ZHONGDING CORPORATION2020-09-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4.950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 447.480,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego452000,00 ZŁ2020-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2020-09-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHEN2020-09-17 do dziś
2. ImionaWEI2020-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWANG2020-09-17 do dziś
2. ImionaZHANGJING2020-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFANG2020-09-17 do dziś
2. ImionaDONG2020-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKAPELSKA2020-12-11 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-12-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-12-11 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-17 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-09-17 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2020-09-17 do dziś
447 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-17 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2020-09-17 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2020-09-17 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2020-09-17 do dziś
863 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-17 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2020-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów