APTEKA SZYMON NOWOWIEJSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000859115
Numer REGON: 387041648
Numer NIP: 6462984614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2024-02-14
Sygnatura akt[RDF/580817/24/396]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA SZYMON NOWOWIEJSKI SPÓŁKA JAWNA2020-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2023-02-17 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 87 nr lokalu - kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2023-02-17 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO.APTEK@GMAIL.COM2020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.09.20202020-09-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWAK2020-09-16 do dziś
2. ImionaADRIAN LESZEK2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITTENBECK2020-09-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2020-09-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2020-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaSZYMON KRZYSZTOF2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-16 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENIOWSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JERZY2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-16 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWAK2020-09-16 do dziś
2. ImionaADRIAN LESZEK2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITTENBECK2020-09-16 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWOWIEJSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaSZYMON KRZYSZTOF2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBENIOWSKI2020-09-16 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JERZY2020-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-16 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-09-16 do dziś
347 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-09-16 do dziś
466 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2020-09-16 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-16 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-16 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-16 do dziś
877 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-09-16 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 16.09.2020 DO 31.12.20212024-02-14 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-02-14 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów