GRYCANPACK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000858856
Numer REGON: 386992525
Numer NIP: 5342626320
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-08-24
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/33386/22/519]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRYCANPACK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość MOSZNA-PARCELA2020-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MOSZNA-PARCELA nr domu 29 kod pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA 2020-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.08.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JAKUB SKOCZYLAS - ZASTĘPCA NOTARIALNY KINGI NAŁĘCZ, WATRAKIEWICZ, ŁUSZCZAK, ROGOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA PARTNERSKA KANCELARIA NOTARIALNA2020-09-09 do dziś
2REP. A NR 2369/2022, NOTARIUSZ TOMASZ MARKUSZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, AL. JEROZOLIMSKIE 101 LOK. 31, 02-011 WARSZAWA NOWE BRZMIENIE NADANO: § 1 UST. 2-3, § 3 UST. 2, § 4 UST. 22022-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCANPACK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868185372020-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000855466 2020-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCAN2020-09-09 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500 ZŁ2020-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 ZŁ2020-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000 ZŁ2020-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCAN2020-09-09 do dziś
2. ImionaMAREK PIOTR2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-09 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-09 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2500 ZŁ2020-09-09 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10000 ZŁ2020-09-09 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10000 ZŁ2020-09-09 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-09 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2020-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYCANPACK GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3868185372020-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000855466 2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2020-09-09 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-09 do dziś
352 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2020-09-09 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-09-09 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-09-09 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-09 do dziś
778 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2020-09-09 do dziś
881 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2020-09-09 do dziś
949 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2020-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów