CARANTIAS CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000858821
Numer REGON: 387502285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-11-10
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-11-10
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/2237/20/116]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCARANTIAS CARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-11-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-11-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat MYŚLENICKI gmina MYŚLENICE miejscowość GŁOGOCZÓW2020-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGOCZÓW nr domu 35 kod pocztowy 32-444 poczta GŁOGOCZÓW kraj POLSKA 2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.01.2020 R. NOTARIUSZ JUSTYNA SZAWUL-PRONIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA SZAWUL-PRONIEWSKA, MARCIN KULAS NOTARIUSZE S.C. W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH, REPERTORIUM A NR 42/2020-UMOWA 31.07.2020 R. NOTARIUSZ MARCIN KULAS, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA SZAWUL-PRONIEWSKA, MARCIN KULAS NOTARIUSZE S.C. W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH, REPERTORIUM A NR 2549/2020 - ZMIANA § 352020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-11-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-11-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWODNIAK2020-11-10 do dziś
2. ImionaPIOTR JÓZEF2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON770102087772020-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ2020-11-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-11-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO: PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO 50 000 ZŁOTYCH, JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADCZENIA PRZEKRACZAJĄCEGO 50 000 ZŁOTYCH- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2020-11-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZACZYŃSKI2020-11-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON930220063362020-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-11-10 do dziś
245 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-11-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-11-10 do dziś
477 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-11-10 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-11-10 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2020-11-10 do dziś
764 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-11-10 do dziś
864 91 Z LEASING FINANSOWY2020-11-10 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów