BONA FIDES KANCELARIA PRAWNO FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000858631
Numer REGON: 386964405
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-07
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-09-01
Sygnatura akt[RDF/417426/22/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA FIDES DORADZTWO PRAWNO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ALEKSANDRA OSTROWSKIEGO nr domu 9 nr lokalu 309 kod pocztowy 53-238 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-12-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@BONA-FIDES.PL2020-12-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.20202020-09-07 do dziś
221.03.2022R., REP. A NR 563/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 39/5, ZMIENIONO: §13 UST.1, §14, (SPROSTOWANY 22.03.2022R, REP. A NR 575/2022 NOTARIUSZ GRZEGORZ WOJTYLAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 39/5).2022-04-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOTA2020-09-07 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKA2020-09-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-07 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓWCZYŃSKA2020-09-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BLANDYNA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH2020-09-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2020-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2022-04-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓWCZYŃSKA2020-09-07 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BLANDYNA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBROWOLSKA2020-09-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOTA2020-09-07 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2020-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2020-09-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-09-07 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-09-07 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-09-07 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2021 okres OD 20.08.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
2data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 20.08.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 20.08.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2022-06-012022-05-20 do dziś