BUDOMAT PRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-28 godz. 11:13:27
Numer KRS: 0000858334
Numer REGON: 386945187
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-09-04
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/29505/20/165]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAT PRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość ŁAZY2020-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁAZY ulica UL. ALEJA KRAKOWSKA nr domu 172A kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2020-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.08.2020 R., REP. A NR 8080/2020, NOTARIUSZ RAFAŁ WANDOR, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE2020-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2020-09-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRUS2020-09-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaORACZ2020-09-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-04 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAK2020-09-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO).2020-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSSAK2020-09-04 do dziś
2. ImionaBARBARA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPRUS2020-09-04 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW JAN2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-04 do dziś
21. NazwiskoORACZ2020-09-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-04 do dziś
31. NazwiskoPRUS2020-09-04 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR PIOTR2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-09-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-09-04 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-09-04 do dziś
347 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-04 do dziś
477 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2020-09-04 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-04 do dziś
642 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2020-09-04 do dziś
747 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2020-09-04 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-04 do dziś
947 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów