A.B SIDE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000858178
Numer REGON: 386948406
Numer NIP: 8943158233
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/520226/23/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.B SIDE CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. MŁODZIEŻOWA nr domu 12C kod pocztowy 54-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.09.20202020-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-09-03 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały67 (SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.350,00 (TRZY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGASZTYCH NOWAK2020-09-03 do dziś
2. ImionaANNA HELENA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 (DWADZIEŚCIA TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.150,00 (JEDEN TYSIĄC STO PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-09-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH2020-09-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-09-03 do dziś
2. ImionaPIOTR ADAM2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGASZTYCH NOWAK2020-09-03 do dziś
2. ImionaANNA HELENA2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO2020-09-03 do dziś
21. NazwiskoNOWAK2020-09-03 do dziś
2. ImionaMACIEJ ŁUKASZ2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-03 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO2020-09-03 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2020-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-09-03 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2020-09-03 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-09-03 do dziś
464 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-09-03 do dziś
566 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-09-03 do dziś
666 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2020-09-03 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-03 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-03 do dziś
996 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.03.2022 okres OD 01.09.2020 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
2data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2020 DO 31.12.20212022-03-31 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów