PPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000858091
Numer REGON: 364181867
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-09-03
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/27333/20/982]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364181867 NIP 89430764462020-09-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-09-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. GAJOWICKA nr domu 195 kod pocztowy 53-150 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-09-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.06.2020R., NOTARIUSZ MATEUSZ KOWALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM NR 16, LOK. 103, REP. A NR 1167/2020.2020-09-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-09-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW INVENT EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 24.06.2020R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM MATEUSZEM KOWALSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY PLACU SOLNYM NR 16, LOK. 103, REP. ANR 1167/2020.2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaINVENT EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-09-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000612350 2020-09-03 do dziś
5. Numer REGON3641818672020-09-03 do dziś
6. Numer NIP89430764462020-09-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0218023872020-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000407888 2020-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPERSPECTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0214360502020-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000375236 2020-09-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2020-09-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego44.550,00 ZŁ2020-09-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego44.550,00 ZŁ2020-09-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-03 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ2020-09-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPPL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0218023872020-09-03 do dziś
4. Numer KRS0000407888 2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2020-09-03 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-09-03 do dziś
370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2020-09-03 do dziś
482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2020-09-03 do dziś
596 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-03 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-09-03 do dziś
778 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2020-09-03 do dziś
878 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2020-09-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów