BUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000857922
Numer REGON: 386953956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-04
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-09-04
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/11563/20/714]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-09-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WADOWICKI gmina TOMICE miejscowość TOMICE2020-09-04 do dziś
2. Adresmiejscowość TOMICE ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 72 kod pocztowy 34-100 poczta TOMICE kraj POLSKA 2020-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.08.2020 R., REP. A NR 3114/2020, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH2020-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3866767062020-09-04 do dziś
4. Numer KRS0000853179 2020-09-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUBAK2020-09-04 do dziś
2. ImionaWOJCIECH JAN2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-09-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-09-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-09-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-09-04 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-09-04 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.700,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.700,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.700,00 ZŁ2020-09-04 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-09-04 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-09-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI. W RAZIE UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ, PROKURENT JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ORAZ SKŁADAĆ W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI. W RAZIE UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.2020-09-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3866767062020-09-04 do dziś
4. Numer KRS0000853179 2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBUBAK2020-09-04 do dziś
2. ImionaKSENIA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-09-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2020-09-04 do dziś
213 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-04 do dziś
314 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ2020-09-04 do dziś
414 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY2020-09-04 do dziś
532 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2020-09-04 do dziś
647 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-04 do dziś
747 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-04 do dziś
847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-04 do dziś
947 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów