EXE INTERNATIONAL S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2021-08-04 godz. 10:04:40
Numer KRS: 0000857641
Numer REGON: 386981935
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-09-08
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/21809/20/504]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-09-08 do dziś
3. NazwaEXE INTERNATIONAL S.R.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2020-09-08 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejEXE INTERNATIONAL S.R.L. SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA2020-09-08 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoIZBA HANDLOWA RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W BRINDISI - REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW BR-159440 IZBA HANDLOWA RZEMIOSŁA I ROLNICTWA W BRINDISI - REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW2020-09-08 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWŁOCHY2020-09-08 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-08 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-09-08 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość WARSZAWA ulica UL. ZĄBKOWSKA nr domu 31 kod pocztowy 03-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-09-08 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WŁOCHY jednostka podziału terytorialnego APULIA miejscowość MESEGNE ulica PIAZZALE SAN MICHELE ARCANGELO nr domu 7 nr lokalu kod pocztowy 72023 poczta MESEGNE 2020-09-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 16.1 LIT. A) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, TJ. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 16.1 LIT. B) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, TJ. ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ ZE ZMIENNEJ LICZBY CZŁONKÓW, UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ PREZES I CZŁONKOWIE UPRAWNIENI W SPRAWACH OKREŚLONYCH W MOMENCIE MIANOWANIA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CZŁONKÓW ZARZĄDU POSIADAJĄCYCH WSPÓLNE I/LUB ROZŁĄCZNE UMOCOWANIA DO REPREZENTACJI ZGODNIE Z ART. 16.1 LIT. C) AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE LUB ROZŁĄCZNIE W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, CZY UPRAWNIENIA ZARZĄDU W MOMENCIE MIANOWANIA ZOSTAŁY POWIERZONE IM WSPÓLNIE, CZY W SPOSÓB ROZŁĄCZNY.2020-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMEDERLE2020-09-08 do dziś
2. ImionaGUENTHER2020-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoDI DEA2020-09-08 do dziś
2. ImionaSILVIO2020-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2020-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-09-08 do dziś
227 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2020-09-08 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-08 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2020-09-08 do dziś
543 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2020-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów