CUBCRAFTERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000857359
Numer REGON: 386886697
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2022-07-18
Sygnatura akt[RDF/407717/22/702]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUBCRAFTERS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PL. SOLNY nr domu 16 nr lokalu 101 kod pocztowy 50-062 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.08.2020 R.2020-08-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-08-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPSKI2020-08-28 do dziś
2. ImionaKAMIL KONRAD2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2020-08-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DANIEL2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIAK2020-08-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH2020-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-08-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2020-08-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ STANISŁAW2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2020-08-28 do dziś
2. ImionaMICHAŁ DANIEL2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZEŚNIAK2020-08-28 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2020-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2020-08-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy126 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2020-08-28 do dziś
230 30 Z PRODUKCJA STATKÓW POWIETRZNYCH, STATKÓW KOSMICZNYCH I PODOBNYCH MASZYN2020-08-28 do dziś
333 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2020-08-28 do dziś
445 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2020-08-28 do dziś
533 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH2020-08-28 do dziś
685 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU2020-08-28 do dziś
777 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2020-08-28 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-08-28 do dziś
952 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2020-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2022 okres OD 18.08.2020 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 18.08.2020 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów