GSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000856264
Numer REGON: 386840146
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-25
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2020-12-14
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/17057/20/918]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW2020-08-25 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNÓW ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 27A kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA 2020-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.08.2020 R.2020-08-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2020-08-25 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2020-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35, 1750,00 PLN2020-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLINIAK2020-08-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAKUB2020-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2020-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-25 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIGAŁA2020-08-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD ALEKSANDER2020-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ2020-08-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5250,00 ZŁ2020-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-08-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLIK2020-08-25 do dziś
2. ImionaMAREK EDWARD2020-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLINIAK2020-08-25 do dziś
2. ImionaMACIEJ JAKUB2020-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIGAŁA2020-08-25 do dziś
2. ImionaRYSZARD ALEKSANDER2020-08-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2020-08-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy101 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2020-08-25 do dziś
210 39 POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2020-08-25 do dziś
335 11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-08-25 do dziś
438 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-08-25 do dziś
538 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-08-25 do dziś
639 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2020-08-25 do dziś
762 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-08-25 do dziś
872 19 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-08-25 do dziś
974 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów