STOWARZYSZENIE NA RZECZ POLSKIEGO KUNSZTU RZEMIEŚLNICZEGO WOLNY KRAFT

Stan na dzień 2021-01-27 godz. 14:55:56
Numer KRS: 0000855879
Numer REGON: 387245894
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2020-11-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/65395/20/596]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2020-10-06 do dziś
3. NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ POLSKIEGO KUNSZTU RZEMIEŚLNICZEGO WOLNY KRAFT2020-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WŁADYSŁAWA KOROTYŃSKIEGO nr domu 48 nr lokalu 109 kod pocztowy 02-123 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejPAWEL@WOLNYKRAFT.ORG2020-10-06 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTPS://WOLNYKRAFT.ORG2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125.05.2020R.2020-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSTOWARZYSZENIE REPREZENTOWANE JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA STOWARZYSZENIA NIE PRZEKRACZA 20.000,00 ZŁ. STOWARZYSZENIE MOŻE REPREZENTOWAĆ PREZES ZARZĄDU LUB SKARBNIK SAMODZIELNIE.2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACIĄG2020-10-06 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONKINI ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASSOTA VEL KALIŃSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JERZY2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2020-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANEK2020-10-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW JÓZEF2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁĘDOWSKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaJACEK2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHALICKI2020-10-06 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2020-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-10-06 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-10-06 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-10-06 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-06 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-10-06 do dziś
673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-06 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-06 do dziś
885 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-06 do dziś
990 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2020-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów