ZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH RP SIGMA

Stan na dzień 2020-10-24 godz. 07:07:16
Numer KRS: 0000855837
Numer REGON: 387202726
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-05
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-05
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/26838/20/421]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiZWIĄZEK PRACODAWCÓW2020-10-05 do dziś
3. NazwaZWIĄZEK PRACODAWCÓW INNOWACYJNYCH RP SIGMA2020-10-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-10-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŻELAZNA nr domu 52 A kod pocztowy 53-428 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.06.2020 R.2020-10-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD ZWIĄZKU2020-10-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ZWIĄZKU ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH ZASAD: -ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO SUMY 10.000,00 ZŁ NETTO WYMAGA ZGODY I PODPISU JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB DYREKTORA GENERALNEGO, -ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH SUMĘ 50.000,00 ZŁ NETTO WYMAGA ZGODY I PODPISÓW DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DYREKTORA GENERALNEGO I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIAŁEK2020-10-05 do dziś
2. ImionaJÓZEF2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON570311698272020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPRZAK2020-10-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEDOJAD2020-10-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2020-10-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOP2020-10-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDEK2020-10-05 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYWIK2020-10-05 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy194 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2020-10-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-05 do dziś
273 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2020-10-05 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-10-05 do dziś
432 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-10-05 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2020-10-05 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2020-10-05 do dziś
747 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów