GT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000855693
Numer REGON: 365740949
Numer NIP: 5342531341
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-20
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/25410/20/96]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN2020-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RASZYN ulica UL. SŁOWIKOWSKIEGO nr domu 48 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj POLSKA 2020-08-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki114.07.2020 R., REP. A NR 1911/2020, NOTARIUSZ MILENA KUSTRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.2020-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-20 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleZAWIĄZANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POPRZEZ PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ „TM HOLDING TOMASZ WOŁOWICZ, GRAŻYNA WOŁOWICZ” SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W RASZYNIE. 14.07.2020 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ MILENA KUSTRA, REPERTORIUM A NR 1911/2020 .2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaTM HOLDING TOMASZ WOŁOWICZ, GRAŻYNA WOŁOWICZ, SPÓŁKA JAWNA2020-08-20 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-20 do dziś
3. Numer w rejestrze0000644619 2020-08-20 do dziś
5. Numer REGON3657409492020-08-20 do dziś
6. Numer NIP53425313412020-08-20 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOWICZ2020-08-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ DARIUSZ2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŁOWICZ2020-08-20 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-20 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-20 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-20 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-20 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego25.000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego25.000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT HOLDING ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855139712020-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000827169 2020-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-20 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego12.820,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego12.820,00 ZŁ2020-08-20 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855075742020-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000827259 2020-08-20 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2020-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3855075742020-08-20 do dziś
4. Numer KRS0000827259 2020-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-08-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy149 42 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2020-08-20 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2020-08-20 do dziś
352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2020-08-20 do dziś
453 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2020-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów