FIRMA HANDLOWA J&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000855461
Numer REGON: 005690771
Numer NIP: 8722429047
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-06-01
Sygnatura akt[RDF/492878/23/303]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-01 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA2020-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość DĘBICA ulica RYNEK nr domu 5 kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA 2020-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2020 R., NOTARIUSZ DOROTA EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, UL. RYNEK 5, 39-200 DĘBICA NR REP. A 2565/20202020-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-09-01 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRACY „ŻNIWO” Z SIEDZIBĄ W DĘBICY, WPISANEJ DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMRERM KRS 0000163445, Z DNIA 21 LIPCA 2020 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁDZIELNI PRACY ŻNIWO Z SIEDZIBĄ W DĘBICY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FIRMA HANDLOWA J Z SIEDZIBĄ W DĘBICY, ZGODNIE Z PRZEPISAMI DZIAŁU VI USTAWY Z DNIA 16.09.1982 R. PRAWO SPÓŁDZIELCZE.2020-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA PRACY „ŻNIWO” ,2020-09-01 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-09-01 do dziś
3. Numer w rejestrze0000163445 2020-09-01 do dziś
5. Numer REGON0056907712020-09-01 do dziś
6. Numer NIP87200030602020-09-01 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2020-09-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 220.000,00 ZŁ2020-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-09-01 do dziś
2. ImionaMARIA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ2020-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ2020-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-09-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2020-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLUSARCZYK2020-09-01 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2020-09-01 do dziś
2. ImionaMARIA2020-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-09-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-01 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-09-01 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2020-09-01 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-01 do dziś
577 WYNAJEM I DZIERŻAWA2020-09-01 do dziś
681 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-09-01 do dziś
771 12 Z USŁUGI GEODEZYJNE2020-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.09.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2data złożenia 08.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.09.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-08 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów