DOBRE ZARZĄDZANIE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000855115
Numer REGON: 021651801
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2021-03-23
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/7950/21/16]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021651801 NIP 89717763682020-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRE ZARZĄDZANIE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2020-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE2020-08-18 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE ulica UL. SŁONECZNA nr domu 1A kod pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA 2020-09-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki103.08.2020R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. MICHAŁA BAŁUCKIEGO 4 LOKAL 2, REP. A NR 3216/2020.2020-08-18 do dziś
214.01.2021 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA HERBA, ZASTĘPCA BARTOSZA MASTERNAKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7, REP. A NR 828/2021; ZMIENIONO: § 6 UMOWY SPÓŁKI.2021-03-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-08-18 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: „DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH (KRS: 0000392484) W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ DZIAŁAJĄCĄ POD FIRMĄ: DOBRE ZARZĄDZANIE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH. UCHWAŁA NUMER 3/08/2020 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: „DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH Z DNIA 3 SIERPNIA 2020 ROKU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ ZOSTAŁA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ SZYSZKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ SZYSZKO TEKIELI SPÓŁKA PARTNERSKA WE WROCŁAWIU (REPERTORIUM A NUMER 3216/2020).2020-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,2020-08-18 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-08-18 do dziś
3. Numer w rejestrze0000392484 2020-08-18 do dziś
5. Numer REGON0216518012020-08-18 do dziś
6. Numer NIP89717763682020-08-18 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224282642020-08-18 do dziś
4. Numer KRS0000515677 2020-08-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2020-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRE ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0221786952020-08-18 do dziś
4. Numer KRS0000467712 2020-08-18 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2020-08-18 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁ2020-08-18 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego50.000,00 ZŁ2020-08-18 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego50.000,00 ZŁ2020-08-18 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-08-18 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2020-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„DOBRE ZARZĄDZANIE II” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0224282642020-08-18 do dziś
4. Numer KRS0000515677 2020-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-03-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2021-03-23 do dziś
256 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2021-03-23 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-23 do dziś
485 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2021-03-23 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-03-23 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2021-03-23 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2021-03-23 do dziś
885 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2021-03-23 do dziś
986 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2021-03-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów