ENCLAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000854709
Numer REGON: 386762423
Numer NIP: 5862358452
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-12
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-10-01
Sygnatura akt[RDF/340385/21/16]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENCLAVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA miejscowość GDYNIA2020-08-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica UL. BYDGOSKA nr domu 7A nr lokalu 9 kod pocztowy 81-322 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2020-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 LIPCA 2020 ROKU SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ŁUKASZEM GANCZEWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA ADAM, JOANNA TUMASZ NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W GDYNI, AL.ZWYCIĘSTWA 241/5, 81-521 GDYNIA, REPERTORIUM A NR 3882/20202020-08-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYNKIEWICZ2020-08-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ PIOTR2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2020-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIADACH2020-08-12 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2020-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2020-08-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00 ZŁ2020-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-12 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMROZIŃSKI2020-08-12 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.300,00 ZŁ2020-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKITA2020-08-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2020-08-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-12 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-08-12 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-12 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-08-12 do dziś
541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-08-12 do dziś
641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.10.2021 okres OD 12.08.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów