KOJZAR LTD. SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2020-10-31 godz. 04:34:32
Numer KRS: 0000854479
Numer REGON: 530587058
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-10-08
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-10-08
Sygnatura akt[OP.VIII NS-REJ.KRS/4333/20/755]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-10-08 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 530587058 NIP 74900030082020-10-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKOJZAR LTD. SPÓŁKA JAWNA2020-10-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-10-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE2020-10-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica UL. ALEKSANDRA GŁOWACKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 47-220 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA 2020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.05.2020R. NOTARIUSZ WOJCIECH MYGA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2840/20202020-10-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-10-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2020-10-08 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE „KOJZAR LTD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU W KOJZAR LTD. SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 I 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, UWZGLĘDNIAJĄC OKOLICZNOŚĆ, ŻE SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA NIE ROZPOCZĘŁA PODZIAŁU MAJĄTKU. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „KOJZAR LTD.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Z DNIA 12.05.2020R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ KOJZAR LTD. SPÓŁKA JAWNA ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA MYGĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, REP. A NR 2840/20202020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„KOJZAR LTD.” , SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-10-08 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyPOLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY2020-10-08 do dziś
3. Numer w rejestrze0000006398 2020-10-08 do dziś
5. Numer REGON5305870582020-10-08 do dziś
6. Numer NIP74900030082020-10-08 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJZAR2020-10-08 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĘBOCKA KOJZAR2020-10-08 do dziś
2. ImionaZOFIA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-10-08 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-10-08 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-10-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-10-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-10-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK ROMAN KOJZAR JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNICZKA ZOFIA GŁĘBOCKA-KOJZAR JEST UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.2020-10-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOJZAR2020-10-08 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁĘBOCKA KOJZAR2020-10-08 do dziś
2. ImionaZOFIA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-10-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2020-10-08 do dziś
246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-10-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów