CTHULHU CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000854275
Numer REGON: 386744402
Numer NIP: 1030001306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-12-08
Sygnatura akt[RDF/573530/23/86]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2020-08-11 do dziś
3. NazwaCTHULHU CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2020-08-11 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejCTHULHU CLUB PRIVATE LIMITED BY SHARES (USE OF SECTION 30 EXEMPTION)2020-08-11 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoCOMPANIES HOUSE 11667907 URZĄD REJESTRACYJNY SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII2020-08-11 do dziś
6. Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznego, jeśli przedsiębiorca nie podlega prawu jednego z państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o EOGWIELKA BRYTANIA2020-08-11 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-11 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYŚL gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL2022-04-25 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość PRZEMYŚL ulica UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 37-700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA 2022-04-25 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj WIELKA BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość LONDYN ulica OLD GLOUCESTER STREET nr domu 27 nr lokalu kod pocztowy WC1N3AX poczta LONDYN 2020-08-11 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR2020-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY DYREKTOR SAMODZIELNIE2020-08-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACZMARSKI2022-04-25 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2022-04-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymDYREKTOR2022-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoKACZMARSKA2022-04-25 do dziś
2. ImionaALICJA ELŻBIETA2022-04-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-04-25 do dziś
4. Funkcja w głównym oddziale zagranicznego zakładu ubezpieczeńDYREKTOR ODDZIAŁU2022-04-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2020-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2023-09-19 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2023-09-19 do dziś
393 29 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2023-09-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.12.2023 okres OD 11.08.2020 DO 31.12.20202023-12-08 do dziś
2data złożenia 08.12.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-08 do dziś
3data złożenia 08.12.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.08.2020 DO 31.12.20202023-12-08 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-12-08 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów