L-FAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-11 godz. 00:56:21
Numer KRS: 0000853754
Numer REGON: 386714418
Numer NIP: 9671438231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-06-10
Sygnatura akt[RDF/611778/24/870]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-FAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ2020-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. KRÓLOWEJ JADWIGI nr domu 18 nr lokalu 219 kod pocztowy 85-231 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 2020-08-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejLFAMPOLAND@GMAIL.COM2020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.08.20202020-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWIŃSKA2020-08-06 do dziś
2. ImionaBARBARA JOANNA2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN2020-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWIŃSKI2020-08-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW JAKUB2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN2020-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEWIŃSKA2020-08-06 do dziś
2. ImionaBARBARA JOANNA2020-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-08-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2020-08-06 do dziś
225 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2020-08-06 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2020-08-06 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-08-06 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.06.2024 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-06-10 do dziś
2data złożenia 10.06.2024 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-06-10 do dziś
3data złożenia 10.06.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-10 do dziś
4data złożenia 10.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-06-10 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-06-10 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-10 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202024-06-10 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212024-06-10 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-06-10 do dziś
4OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów