AMB REAL ESTATE PROJEKT KADECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000853510
Numer REGON: 386709073
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/22526/21/714]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMB REAL ESTATE PROJEKT KADECKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-10-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2020-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KADECKA nr domu 5A kod pocztowy 41-503 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2020-08-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.07.20202020-08-06 do dziś
202.02.2021R., REP A NR 504/II/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 39/9, ZMIANA: § 5, § 9.2021-03-25 do dziś
304.08.2021 R., REP. A NR 3959/II/2021, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, ZMIANA PARAGRAFU 2 ORAZ ZMIANA PARAGRAFU 42021-10-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRUPA AMB SPÓŁKA AKCYJNA2021-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3875912312021-10-13 do dziś
4. Numer KRS0000871437 2021-10-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2021-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-10-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARBOWA2021-10-13 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2021-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-10-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2021-10-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2020-08-06 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE2021-10-13 do dziś
371 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2021-10-13 do dziś
478 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2021-10-13 do dziś
564 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2021-10-13 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2021-10-13 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2021-10-13 do dziś
868 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2021-10-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów