L3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000853222
Numer REGON: 386690149
Numer NIP: 5213903102
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-06-28
Sygnatura akt[RDF/630353/24/714]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2020-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 44 kod pocztowy 00-024 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2024-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2020 R.2020-08-04 do dziś
210 GRUDNIA 2020 R., REP. A NR 14215/2020, NOTARIUSZ IGOR ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, W UMOWIE ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE §: 1. ZMIANA BRZMIENIA § 14 2. SKREŚLENIE § 15 3. ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO § 16 I NADANIE MU NUMERU 15 4. ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO § 17 I NADANIE MU NUMERU 162021-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMIETZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON5322422632021-01-22 do dziś
4. Numer KRS0000100273 2021-01-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały196 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.800 ZŁOTYCH2024-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2 LUB WIĘKSZEJ LICZNY OSÓB UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU, JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI NIE JEST POWOŁYWANY PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2021-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKANIA2022-09-23 do dziś
2. ImionaTADEUSZ JAN2022-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSIBAB2021-01-22 do dziś
2. ImionaSZCZEPAN2021-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-09-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-08-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-08-04 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-08-04 do dziś
382 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.09.2022 okres OD 02.08.2020 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
2data złożenia 21.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3data złożenia 28.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.08.2020 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 02.08.2020 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-21 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów