INS-DACH JERZY SZADZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000853218
Numer REGON: 386687029
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/17321/20/852]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINS-DACH JERZY SZADZIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓLKA JAWNA2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. BENEDYKTA CESARZA nr domu 1 kod pocztowy 30-427 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INSDACH.COM2020-08-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSDACH.COM2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki123.06.2020 R.2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADZIŃSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaJERZY2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSPIRE SOURCING L.PORADZISZ, J.PORADZISZ SPÓŁKA JAWNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1208060102020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000591554 2020-08-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, JEDNAK DLA ROZPORZĄDZENIA PRAWAMI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADZIŃSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaJERZY2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaINSPIRE SOURCING L.PORADZISZ, J.PORADZISZ SPÓŁKA JAWNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1208060102020-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000591554 2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2020-08-03 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2020-08-03 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2020-08-03 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-03 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2020-08-03 do dziś
671 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-08-03 do dziś
771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-08-03 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2020-08-03 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów