TALEMAX PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII BANKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000853188
Numer REGON: 386677864
Numer NIP: 7812011635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2024-04-11
Sygnatura akt[RDF/594374/24/178]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALEMAX PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGII BANKOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-01-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. JASIELSKA nr domu 16 kod pocztowy 60-476 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.07.2020 R.2020-08-03 do dziś
202.12.2020 R., REP. A NR 13303/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA MIKOŁAJCZAK PIOTR GLANOWSKI S.C. UL. MŁYŃSKA 3/4, 61-729 POZNAŃ, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2020-12-28 do dziś
323.12.2021 R., REP. A NR 10370/2021, NOTARIUSZ WOJCIECH KWARCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ADAMA MICKIEWICZA 18/3, 60-834 POZNAŃ ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 1 I 2. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2022-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2020-08-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2020-08-03 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIKS2020-08-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2020-08-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2020-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIKS2020-10-05 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2020-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2020-08-03 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJCZYK2020-08-03 do dziś
2. ImionaMARZENA KATARZYNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-08-03 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2020-08-03 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-08-03 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-08-03 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-08-03 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-08-03 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2020-08-03 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-08-03 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2023 okres OD 30.07.2020 DO 31.12.20212023-01-18 do dziś
2data złożenia 24.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
3data złożenia 11.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.07.2020 DO 31.12.20212023-01-18 do dziś
2OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-24 do dziś
3OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów