VADIM EYEWEAR EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

Stan na dzień 2022-09-24 godz. 00:07:09
Numer KRS: 0000853175
Numer REGON: 386692852
Numer NIP: 8531526360
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-01-18
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/24383/20/374]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaVADIM EYEWEAR EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA2021-01-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina BIELICE miejscowość CHABOWO2020-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość CHABOWO nr domu 1 kod pocztowy 74-202 poczta BIELICE kraj POLSKA 2020-08-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 LIPCA 2020 R., REP. A NR 6251/2020, NOTARIUSZ KRZYSZTOF SAWIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE.2020-08-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 GRUDNIA 2020 R., REP. A NR 12504/2020, NOTARIUSZ PAWEŁ CYWIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. ZMIENIONO: §1 I §4 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2020-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPERT2020-08-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WADIM2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOMASZEWICZ2020-08-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA AGATA2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARŻĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2020-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPERT2020-08-04 do dziś
2. ImionaPAWEŁ WADIM2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoTOMASZEWICZ2020-08-04 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA AGATA2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-08-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2021-01-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2021-01-18 do dziś
247 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-01-18 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2021-01-18 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2021-01-18 do dziś
533 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2021-01-18 do dziś
626 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2021-01-18 do dziś
726 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2021-01-18 do dziś
843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2021-01-18 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów