BOSO SOLIMAN, BOGDAN SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000853108
Numer REGON: 386676882
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2022-03-21
Sygnatura akt[RDF/372428/22/869]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2020-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOSO SOLIMAN, BOGDAN SPÓŁKA JAWNA2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI miejscowość RĄBIEŃ2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość RĄBIEŃ ulica UL. SŁOWIAŃSKA nr domu 47 kod pocztowy 95-070 poczta RĄBIEŃ kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.08.2020 R.2020-08-03 do dziś
222 MARCA 2021 R.- ZMIANA § 6 I § 7.2021-04-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLIMAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaEWA BOGUMIŁA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLIMAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaKARIM ALEKSANDER2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARCIN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2020-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2020-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2020-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2020-08-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DO KWOTY 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE; 2) POWYŻEJ KWOTY 10.000 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) - TRZECH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2021-04-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLIMAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaEWA BOGUMIŁA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLIMAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaKARIM ALEKSANDER2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaKAROLINA ANNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOGDAN2020-08-03 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARCIN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-08-03 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2020-08-03 do dziś
356 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2020-08-03 do dziś
456 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 03.08.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów