FUNDACJA SZCZECIN LAB

Stan na dzień 2020-09-20 godz. 00:41:29
Numer KRS: 0000853100
Numer REGON: 386678444
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2020-08-03
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/13009/20/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiFUNDACJA2020-08-03 do dziś
3. NazwaFUNDACJA SZCZECIN LAB2020-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2020-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2020-08-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica UL. CYFROWA nr domu 6 kod pocztowy 71-441 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11) 14 LIPCA 2020 R. - UCHWALONO STATUT FUNDACJI; 2) 23 LIPCA 2020 R. - ZMIENIONO §1 UST. 1 ORAZ §9 STATUTU FUNDACJI.2020-08-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2020-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2020-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADANE SĄ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY - DO WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI, SKŁADANYCH W IMIENIU FUNDACJI, WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIŚNIEWSKA KWAŚNIK2020-08-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA FUNDACJI2020-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFETEROWSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWIERSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaPATRYK ZBIGNIEW2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSNOPKIEWICZ2020-08-03 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN MACIEJ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaMAREK2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALUJDA2020-08-03 do dziś
2. ImionaRAFAŁ TOMASZ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULGA2020-08-03 do dziś
2. ImionaMARCIN STEFAN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUGIN2020-08-03 do dziś
2. ImionaMARIUSZ JANUSZ2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaZBORALSKA2020-08-03 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILARSKI2020-08-03 do dziś
2. ImionaKAMIL MARCIN2020-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-08-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy194 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2020-08-03 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2020-08-03 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
578 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2020-08-03 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2020-08-03 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-08-03 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2020-08-03 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów